Klauzula informacyjna dotycząca polityki prywatności i ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

            Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

  1. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzania Państwa danych jest „BBT Technika Grzewcza” Norbert Winogrodzki, NIP 524-191-04-27 z siedzibą przy ul. Poetów 10E/29, 03-147 w Warszawie. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy bbt@bbt.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 575 47 97 97.
  2. Państwa dane przetwarzane będą na potrzeby kontaktu mailowego, telefonicznego, wiadomości SMS oraz logistyki dokumentów w celach przygotowania oferty, komunikacji dotyczącej realizacji zawartej umowy, dla celów podatkowych i prawnych, serwisu zamontowanych urządzeń i okresowych akcji promocyjnych.
  3. Podanie Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do celów wymienionych w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej o czym mowa w art. 6 ust.1 lit. B „RODO”. Administrator danych informuje o możliwości odwołania udzielonej zgody lub ograniczenia przetwarzania - mailowo pod adresem bbt@bbt.com.pl lub pisemnie na adres BBT Technika Grzewcza, ul. Bartycka 26 paw. 24A, 00-716 Warszawa. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do otrzymanego odwołania zgody mailowo lub pisemnie zgodnie z podanymi ówcześnie danymi.
  4. Państwa dane będą przechowywane przez administratora tak długo jak niezbędne to jest, aż do momentu wycofania lub weryfikacji udzielonej przez Państwa zgody, lecz nie krócej niż na czas upływu terminu obowiązującej oferty i umowy oraz roszczeń z nimi związanych, ponadto administrator ma obowiązek archiwizacyjny Państwa danych dla podmiotów którym ma obowiązek przekazywanie danych takich jak podmioty rządowe w tym Urząd Skarbowy. Państwa dane osobowe w formie ograniczonej lecz niezbędnej w danej sytuacji - przekazane zostaną przez administratora danych podmiotom świadczącym na rzecz „BBT Technika Grzewcza” Norbert Winogrodzki, NIP 524-191-04-27 z siedzibą przy ul. Poetów 10E/29, 03-147 w Warszawie usług księgowych, logistycznych, prawniczych, serwisowych i podwykonawczych.
  5. Administrator danych zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzania i przechowywania Państwa danych. W przypadku jeśli Państwo stwierdzą iż, administrator przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów – mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego politykę prywatności.